,
 

Telefon: (075) 64-50-160 | email: wrka@praca.gov.pl

img
imgimgimg
środa, 17.05.2017 11:00

Informacja o projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamiennogórskim (III)


Informacja o projekcie

  1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamiennogórskim (III)” realizowanym w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy
    na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
    Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

W okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2018r.  Powiat Kamiennogórski – Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamiennogórskim (III)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Uczestnikami projektu będzie 170 osób bezrobotnych (84 kobiety i 86 mężczyzn) w wieku do 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne (należących do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu (w trybie stacjonarnym) i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Projekt skierowany jest w szczególności do osób:

- niepełnosprawnych (co najmniej 2 osób, w tym 1 kobieta i 1 mężczyzna),

- długotrwale bezrobotnych (co najmniej 23 osób, w tym 11 kobiet i 12 mężczyzn),

- o niskich kwalifikacjach zawodowych (z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym oraz ponadgimnazjalnym).

Budżet projektu to kwota 1.718.378 zł, z tego dofinansowanie za środków wspólnotowych
to 1.718.378  zł.

Uzyskane dofinansowanie dla projektu pozwoli  na:

  1. sfinansowanie staży do 6 miesięcy dla 88 osób,
  2. sfinansowanie szkoleń indywidualnych dla 15 osób,
  3. przyznanie 37 osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
  4. przyznanie 30 osobom bonu na zasiedlenie.

Wszystkie osoby skierowane do odbycia stażu zostaną objęte pośrednictwem pracy. Osoby, które złożą wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zostaną objęte poradnictwem zawodowym w celu ustalenia predyspozycji do prowadzenia wskazanego rodzaju działalności uwzględniających m.in. kwalifikacje, doświadczenie, motywacje do podjęcia działalności gospodarczej. Poradnictwo zawodowe obejmie również osoby, którym zostanie przyznany bon na zasiedlenie oraz uczestników szkoleń. Realizacja odpowiedniej formy wsparcia wynikać będzie z opracowanego i realizowanego Indywidualnego Planu Działania.

Projekt przewiduje, że jednym z rezultatów będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej określony poniżej odsetek uczestników projektu, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności realizowanego wsparcia.

Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową dla osób:

- długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,

- o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym) – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 48%,

- z niepełnosprawnościami - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,

Niw kwalifikujących się do wyżej wymienionych grup docelowych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 43%.

W związku z powyższym prosimy osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie
o bezpośredni kontakt z pracownikami Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza 6a I piętro.

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Informacja POWER 2017 2017-05-17 12:03:38 Mańkiewicz Mieczysław

Informacje o artykule

Zredagował(a): Mieczysław Mańkiewicz
Data powstania: 17.05.2017 11:00
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2017 11:02
Liczba wyświetleń: 44989
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimgimg